Browsed by
วัน: กรกฎาคม 13, 2558

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โตเกียวยูกุ ศรีราชา บทเรียนที่ 43

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โตเกียวยูกุ ศรีราชา บทเรียนที่ 43

เรียนภาษาญี่ปุ่น กับ www.tokyojuku.com
tokyojuku7.2015
หลากหลายของคำว่า “ถนน”
道路dōro/ 通りtōri / 往来ourai

ผู้เขียนเดินทางมาถึงฟูกุโอกะในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ซึ่งอากาศเริ่มจะร้อนขึ้นพร้อมๆกับมีฝนที่ตกลงมาเป็นระยะ ในวันฝนตกได้เห็นผู้คนชาวญี่ปุ่นถือร่มออกจากบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเวลาฝนตก ทุกคนจะดูพยากรณ์อากาศก่อนออกจากบ้าน ซึ่งต้องถือว่าการพยากรณ์อากาศของประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างแม่นยำและเชื่อถือได้ ในวันฝนตกผู้เขียนได้พบกับเพื่อนสมัยเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อนบ่นให้ฟังในวันฝนตกว่า俺は大型バイクに乗っているが、雨の日や寒い日は、タイヤが温まらなかったりして、道路が滑りやすいので回避したいだ。Ore wa ōgata baiku ni notte iruga, ame no hi ya samui hi wa, taiya ga atatamaranakattari shite, dōro ga suberi yasuinode kaihi shitaida. (ฉันใช้รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ แต่เนื่องจากในวันฝนตกหรือวันอากาศหนาว ถนนจะลื่นและยางรถจักรยานยนต์จะไม่มีความอบอุ่นพอ จึงอยากหลีกเลี่ยง(การใช้รถจักรยานยนต์)) จากประโยคข้างต้นมีคำศัพท์ที่น่าสนใจนำมาเรียนรู้ในครั้งนี้คือคำว่า 道路dōro ซึ่งแปลว่า “ถนน”และเพื่อการเรียนรู้เปรียบเทียบกับคำศัพท์อื่นๆในกลุ่มเดียวกันจึงขอนำคำว่า通りtōri และคำว่า往来ourai(ซึ่งแปลว่า”ถนน”เช่นเดียวกัน)มาเรียนรู้ควบคู่กัน ลองดูตัวอย่างประโยคต่อไปนี้

ตัวอย่างที่1 การใช้ 道路dōro ในความหมายว่า ”ถนน”

この道路はいつも車で込んでいる。
Kono dōro wa itsumo kuruma de konde iru.
ถนนสายนี้จะแออัดไปด้วยรถเสมอ

道路は雨で滑りやすかった。
Dōro wa ame de suberi yasukatta.
ถนนลื่นง่ายเนื่องจากฝน

ตัวอย่างที่2 การใช้ 通りtōri ในความหมายว่า ”ถนน”

この通りを行くと新宿へ出る。
Kono tōri o iku to shinjuku e deru.
เมื่อเดินไปตามถนนนี้ จะออกไปที่ชิงชุกุได้

デモ隊は通りをジグザグ行進した。
Demo-tai wa tōri o jiguzagu kōshin shita.
ผู้ประท้วงเดินหน้าคดเคี้ยวตามถนน

ตัวอย่างที่3 การใช้ 往来ourai ในความหมายว่า ”ถนน”

私は往来で財布を拾った。
Watashi wa ōrai de saifu o hirotta.
ฉันเก็บกระเป๋าเงินมาจากถนน

人間は往来で立ったまま食事をするということはあまりない。
Ningen wa ōrai de tatta mama shokuji o suru to iu koto wa amari nai.
ไม่ค่อยมีคนที่จะรับประทานอาหารในขณะที่ยืนอยู่ในถนน

   คำศัพท์ทั้งสามข้างต้นมีความหมายเดียวกันว่า “ถนน” แต่มีความแตกต่างกันในรายละเอียด โดยที่คำว่า道路dōroจะหมายถึงถนนที่มีการสร้างขึ้นเพื่อการจราจรของทั้งรถและคน ครอบคลุมถึงสภาพถนนที่ยังไม่มีบ้านพักอาศัยอยู่สองข้างทางด้วย ซึ่งมาจากรากศัพท์เดิมคำว่า 道 michi ซึ่งแปลว่า “ทางหรือเส้นทาง” ส่วนคำศัพท์ 通りtōri จะหมายถึงถนนสำหรับรถวิ่งที่มีสภาพสองข้างทางมีบ้านพักอาศัยอยู่ (เปรียบได้กับถนนในเมือง) ส่วนคำว่า 往来ourai เป็นภาษาโบราณที่นิยมใช้ในอดีต ในบางครั้งสามารถแปลว่า “การเจรจร”ได้อีกด้วย ทดลองใช้ดู

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโตเกียวยูกุ
(ในการควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ)
เลขที่ 28 ศรีราชานคร6 ศรีราชา ชลบุรี 20110 (ตรงข้ามรพ.พญาไท ศรีราชา) โทร 038-310315 แฟ็ค 038-310316 ฮอตไลน์ 081-8634424, 081-9455082 E-mail: tokyojuku@yahoo.com
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ชั้นต้น กลาง สูง / บริการล่าม แปลเอกสาร / 日本人のためのタイ語コース