หลักสูตร

หลักสูตร

แนะนำหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

โครงสร้างการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
learnJP

ระดับความเข้มข้นของเนื้อหา
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โตเกียวยูกุ ศรีราชา

หลักสูตรที่เปิดสอน
bookimages
ระดับชั้นต้น 1 เป็นหลักสูตรที่จัดทําขึ้นเพื่อผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนอยากลองเรียนหรือต้องการเริ่มต้นเรียนอย่างถูกวิธีหลักสูตรนี้จะปูพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นให้โดยเริ่มจากบทสนทนาที่ผู้เรียนสามารถนําไปใช้พูดหรือสนทนากับชาวญี่ปุ่นได้ทันทีในวันรุ่งขึ้นรวมทั้งมีการแทรกวิชาตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นแบบฮิรากานะโดยวิธีการถ่ายทอดที่เข้าใจผู้เรียนชาวไทยอย่างแท้จริงสามารถจดจําได้ภายในห้องเรียน
hiragana
ระดับชั้นต้น 2? เป็นหลักสูตรต่อเนื่องกับชั้นต้น1ผู้เรียนจะได้เรียนบทสนทนาในระดับที่ลึกขึ้นแทรกด้วยคําศัพท์ต่างๆที่สามารถใช้งานได้จริงในที่ทํางานหรือสนทนากับเพื่อนชาวญี่ปุ่นในหลักสูตรนี้จะแทรกด้วยการเรียนรู้บทเพลงภาษาญี่ปุ่นและบทความจากแหล่งต่างๆเพื่อให้ข้าใจถึงตัวอักษรญี่ปุ่นได้มากขึ้นรวมทั้งการเรียนอักษรแบบคาทากานะด้วยเทคนิคการถ่ายทอดจากอาจาร์ยที่เข้าใจในตัวผู้เรียนเป็นอย่างดี

ระดับชั้นต้น 3 เป็นหลักสูตรสําหรับผู้จบระดับชั้นต้น2และมีความต้องการเรียนบทสนทนาที่มีประโยคซับซ้อนและคําศัพท์ที่หลากหลายมากขึ้นทุกบทเรียนสามารถนําไปใช้งานได้จริงทันทีด้วยวิธีการสอนที่ทําให้ผู้เรียนได้สัมผัสสําเนียงภาษาญี่ปุ่นและฝึกฝนครั้งแล้วครั้งเล่าได้ในห้องเรียนโดยสื่อการสอนตรงจากประเทศญี่ปุ่นนอกจากนี้ผู้เรียนจะได้สัมผัสกับตัวอักษรคานยิที่หลายคนบอกว่ายากมากแต่ด้วยเทคนิคการสอนที่ได้รับความสําเร็จมาแล้วหลายต่อหลายรุ่นทําให้มั่นใจได้ว่าตัวอักษรคานยิจะง่ายขึ้นทันทีเมื่อได้เข้าร่วมเรียนในชั้นนี้

ระดับกลาง 1 เป็นหลักสูตรที่เจาะลึกเข้าถึงบทสนทนาไวยกรณ์และคานยิผู้เรียนจะสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างอิสระเป็นธรรมชาติมากขึ้นหลักสูตรนี้เหมาะสําหรับผู้ต้องการใช้ภาษาญี่ปุ่นกับงานทําอยู่หรือผู้เตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

kanjiระดับกลาง 2 เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากระดับกลาง1ผู้เรียนจะสามารถพูดสนทนากับชาวญี่ปุ่นได้อย่างคล่องตัวและเข้าใจตัวอักษรคานยิอย่างลึกซึ้งถึงรากของความหมายหลักสูตรนี้เหมาะสําหรับผู้ต้องการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นหรือสอบเอนทรานซ์

ระดับกลาง 3 เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากระดับกลาง2ผู้เรียนจะสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นที่เรียนในวันนั้นกับเพื่อนชาวญี่ปุ่นได้ทันทีด้วยภาษาที่สุภาพถูกต้องตามประเพณีญี่ปุ่นรวมทั้งอักษรคานยิที่มีจํานวนเส้นมากขึ้น

ระดับสูง 1 และ 2 และ 3 เป็นหลักสูตรที่เน้นเพื่อผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มความรู้ภาษาญี่ปุ่นในการทํางานร่วมกับชาวญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นงานที่โรงงานอุตสาหกรรมงานในสํานักงานหรือแม้แต่งานล่ามเพราะเป็นหลักสูตรที่เจาะลึกทั้งบทสนทนาไวยกรณ์และตัวอักษรคานยิ

หลักสูตรพิเศษ
business3
หลักสูตรสนทนากับครูชาวญี่ปุ่น เน้นสนทนาเพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยครูชาวญี่ปุ่นที่ผ่านงานสอนจริงมาจากประเทศญี่ปุ่น เรียนเป็นกลุ่มเล็กเพียง 8 คน

หลักสูตรเตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น เปิดติวเข้มโดยทีมครูชาวญี่ปุ่นและไทยที่ชํานาญด้านการสอนเพื่อเตรียมวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ตั้งแต่ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 และระดับ 1 โดยเฉพาะ ผลงานการสอบผ่านของนักศึกษาของทางโรงเรียนเป็นเครื่องพิสูจน์

หลักสูตรเตรียมสอบเอนทรานซ์? ออกแบบหลักสูตรจากแนวข้อสอบเอนทรานซ์วิชาภาษาญี่ปุ่น วิเคราะห์แนวข้อสอบอย่างแม่นยําสอนเป็นกลุ่มเล็กเพื่อระสิทธิภาพสูง

หลักสูตรอื่นๆเช่น หลักสูตรสําหรับเด็กเล็ก หลักสูตรสําหรับผู้สมรสกับชาวญี่ปุ่น หลักสูตรฝึกร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรคอมพิวเตอร์ภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรเตรียมฝึกงานญี่ปุ่น หลักสูตรแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นและหลักสูตรอื่นๆตามวัตถุประสงค์เฉพาะ

สอบถามรายละเอียดวันเวลาและค่าเล่าเรียนได้โดยตรงที่ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโตเกียวยูกุ ศรีราชา 081-8634424 หรือ 038-310315 ถึง316 แฟ็ค 038310316 อีเมล์ tokyojuku@thailand.com? เว็บไซด์ www.tokyojuku.com? และ? www.drthavorn.com

ติดตามตารางเปิดเรียนหลักสูตรใหม่

สอบถาม
ดร.ถาวร งามตระกูลชล

??????