ประวัติ

ประวัติ

tokyojukuNEW2

ผู้ก่อตั้ง

drthavorn2011
ดร.ถาวร งามตระกูลชล
???????????????
ตำแหน่งปัจจุบัน – ผู้อำนวยการ
การศึกษา
– Ph.D (Gspa.BUU)
– M.Econ (Graduate School of Hosei U., Tokyo, JP) (Monbusho Scholarship)
– M.Pol.Sc.(Politics and Government) Thammasat University
– B.Econ (Hosei U., Tokyo, JP) (Hosei U. Centennial Scholarship 3rd&4th year)
– Cert.of.Japanese Language (Tokyo Kogakuin, JP)
– Cert.of.General Proficiency English (U.of.New South Wales, Sydney, Australia)
– Cert.of.Thai Language Teaching for Foreigner (Chulalongkorn University, TH)
.
อบรมพิเศษและศึกษาดูงาน
– สัมมนา “ประเด็นปัญหาของประเทศในสหภาพยูโรป -มิติด้านกฎหมาย” จัดโดยมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (Business Law Center, Graduate Schools for Law and Politics, The University of Tokyo, Japan)
– ประชุมวิชาการ “ผู้นำในสภาวะวิกฤตแห่งยุคสมัย” จัดโดย โปรแกรมการจัดการสำหรับนักบริหาร มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (The Executive Management Program of the University of Tokyo : Todai EMP, Japan)
– หลักสูตรการบริหารงานสไตล์ญี่ปุ่น ณ Toyo Valve Co.,Ltd. Nagano-Ken, Japan
– หลักสูตร Workshop on Strategic Planning in Higher Education Institutions จัดโดย Seameo Regional Centre for Higher Education and Development (RIHED)
– ศึกษาดูงานการบริหารการศึกษา ณ University of Canberra, Australia
– ศึกษาดูงานระบบการศึกษาประเทศออสเตรเลีย โดยสำนักงานดูแลนักเรียนไทย สถานฑูตไทยประจำประเทศออสเตรเลีย
– หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารและคณาจารย์ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
– หลักสูตรบรรณาธิการต้นฉบับงานแปล จัดโดยคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– หลักสูตรการจัดการงานบุคคล จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
– หลักสูตรการสอนภาษาญี่ปุ่น จัดโดย The Japan Foundation, Bangkok

ทุนการศึกษาและรางวัลที่ได้รับ
– นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (ทุน Monbusho กระทรวงศึกษาธิการประเทศญี่ปุ่น)
– นักเรียนทุนในโครงการครบรอบ 100 ปีมหาวิทยาลัยโฮเซ (Hosei University Centennial Scholarship)
– รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 งานประกวดกล่าวสุนทรพจน์ด้วยภาษาญี่ปุ่น Japanese Speech Contest จัดโดย International Student Center มหาวิทยาลัยโฮเซ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
– รางวัลรองชนะเลิศ งานประกวด FOREIGN STUDENT’S MUSIC CONTEST4th ณ Yurakuchou Asahi Hall กรุงโตเกียว จัดโดย Japan international Cultural Exchange Foundation (JICEF) ประเทศญี่ปุ่น
– รางวัลชนะเลิศ งานประกวดวาดภาพศิลปวัดไทย จัดโดยยุวพุทธิกสมาคมชลบุรี ในพระสังฆราชูปถัมภ์
– ถ้วยรางวัลชนะเลิศงานประกวดวงดนตรีระดับเยาวชน ณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
– รางวัลชนะเลิศงานประกวดเรียงความ จัดโดยส่วนงานห้องสมุดใหญ่โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
– ใบประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่นด้านกิจกรรมเพื่อสังคม จากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย

วิทยากรบรรยายพิเศษ
– หัวข้อ”การปกครองท้องถิ่น-บทเรียนชุมชนเข้มแข็งประเทศญี่ปุ่น” ณ ห้องราชาวดี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
– หัวข้อ”หลักการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อพนักงานบริษัท” ณ บริษัทคิทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
– หัวข้อ”ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้บริหารชาวไทย” ณ บริษัทไทยจาโนเมจำกัด
– หัวข้อ”การใช้ภาษาญี่ปุ่นในโรงงานอุตสาหกรรม” ณ บริษัทโทแอคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
– หัวข้อ”แนวทางการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสนทนา” ณ บริษัทเจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
– หัวข้อ”เรียนภาษาคู่วัฒนธรรมการทำงานญี่ปุ่น” ณ บริษัทไทยอิเคดะ จำกัด
– หัวข้อ”การใช้ภาษาต่างประเทศในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ” ณ โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์
– หัวข้อ “วัฒนธรรมการทำงานแบบญี่ปุ่น” ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
– หัวข้อ “ภาษาญี่ปุ่นเพื่อโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับนักศึกษา” ณ ห้องประชุม อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
– หัวข้อ “การปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น” ณ อาคาร เอ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
– หัวข้อ “ภาษาญี่ปุ่นระดับกลางสำหรับพนักงานบริษัท” ณ อาคารสำนักงาน บริษัทไทยอิเคดะจำกัด นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
– หัวข้อ “การปกครองท้องถิ่น-บทเรียนจากประเทศญี่ปุ่นสู่ประเทศไทย” ณ อาคารศูนย์วิทยาศาตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
– หัวข้อ “วิถีล่ามอาชีพ” สำหรับนักแปลล่ามในอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ณ บัลโคนี่ คอร์ตยาร์ด ศรี่ราชา

ตำแหน่งในอดีต
– กรรมการสมาคมนักศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลัยโฮเซ กรุงโตเกียว
– สมาชิกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนทญ.)
– นักแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นในสมาคมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น (สสท)
– อาจารย์พิเศษวิชาภาษาญี่ปุ่นสาขาการจัดการทั่วไปคณะศิลปศาสตร์วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา
– อาจารย์พิเศษวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจในองค์กรภาคเอกชนญี่ปุ่นหลายแห่ง
– ผู้จัดการฝ่ายงานท่องเที่ยวญี่ปุ่นบริษัท Asia World Co.,Ltd. Tokyo, ประเทศญี่ปุ่น
– ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และฝึกอบรมในองค์กรอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเครือมิตซุย
– มัคคุเทศก์ท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นประจำบริษัท Transa Co.,Ltd. Tokyo, ประเทศญี่ปุ่น
– รองประธานนักเรียนโรงเรียนชลราษฎรอำรุงรุ่นวังตระไคร้

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
– ที่ปรึกษาด้านภาษาญี่ปุ่นและแรงงานในหน่วยงานเอกชน
– อาจารย์ประจำวิชาการอ่านภาษาญี่ปุ่นเชิงวิเคราะห์ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโตเกียวยูกุ
– ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว ทัศนศึกษาและดูงานประเทศญี่ปุ่นแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
– นักเขียนประจำคอลัมน์เรียนภาษาญี่ปุ่นกับTokyojukuในหนังสือพิมพ์ Bangkok Times ประเทศญี่ปุ่น
– สมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยโฮเซ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (Hosei OB KAI)
– กรรมการชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยโฮเซแห่งประเทศไทย
– สมาชิก The Japan Foundation, Bangkok
– ผู้ก่อตั้งชมรมนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นภาคตะวันออก (JGSE)
– ประธาน นศ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลักสูตรการเมืองการปกครองสำหรับนักบริหาร รุ่น 3 ศูนย์พัทยา
– กรรมการโครงการปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
– อาจารย์ประจำโครงการปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
– อาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
– อาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
– อาจารย์บรรยายพิเศษ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโตเกียวยูกุ

แนวคิดและเหตุผลก่อตั้ง

ก่อตั้งขึ้นจากความพยายามของกลุ่มนักเรียนไทยที่เดินทางไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมี ดร.ถาวร งามตระกูลชล อดีตนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น เป็นหัวแรงใหญ่ในการผลักดันโครงการโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแห่งแรกในศรีราชา

จากทะเล และภูเขาที่สวยงามของศรีราชา และ เขตนิคมอุตสาหกรรมที่มีผู้เดินทางมาทำงานและพักอาศัย ทำให้เสน่ห์ของศรีราชาดึงดูดให้กลุ่มนักเรียนไทยดังกล่าวตัดสินใจที่จะเลือกศรีราชาเป็นที่ตั้งของโรงเรียน

โรงเรียนตั้งอยู่ในศูนย์กลางศรีราชา แหล่งชุมชนคนรักงาน และรักเรียนรู้ ด้วยปัจจัยเหล่านี้ทำให้การออกแบบหลักสูตรของทางโรงเรียน จึงเน้นพัฒนาระบบการเรียนมุ่งผลสัมฤทธิ์สำหรับผู้ที่ทำงานในบริษัทญี่ปุ่น และผู้สนใจเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น เพื่อเป็นภาษาที่สอง

การดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน เป็นการดำเนินการโดยมุ่งเน้นการพัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่เรียนอยู่กับเรา และด้วยจิตอันแรงกล้าที่ต้องการให้คนไทยได้เรียนรู้สิ่งดีๆจากการศึกษาภาษาคู่วัฒนธรรมของญี่ปุ่น นำเฉพาะสิ่งดีๆจากภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นมาใช้ประโยชน์ เพื่อตัวผู้เรียน สังคม และประเทศชาติต่อไป

20100809084931_1

ประวัติโรงเรียน

คศ.1989 ดร.ถาวร งามตระกูลชล (ผู้ก่อตั้ง) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์จาก Hosei University กรุงโตเกียว ในปี 1986 (ทุน Hosei University ปี 3 และ ปี 4) และจบระดับปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ วิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นในมิติทางเศรษฐศาสตร์จาก Graduate School of Economic, Hosei University กรุงโตเกียว ด้วยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (ทุน Monbusho) ในปี คศ.1989 หลังจบการศึกษาเดินทางกลับประเทศไทย เริ่มเปิดสอนภาษาญี่ปุ่นในนาม “ศูนย์ภาษาญี่ปุ่นโอคิ” ที่ตั้ง ถ.โพธิ์ทอง อ.เมือง จ.ชลบุรี

คศ.1995 ย้ายการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นมาที่ตั้งแห่งใหม่ ถนนพระยาสัจจา ต.อ่างศิลา อ.เสม็ด จ.ชลบุรี ในนาม “ศูนย์ภาษาญี่ปุ่นโอคิ ริมทะเล 3”

คศ.1999 เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเข้มข้นในนาม “สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นโตเกียวยูกุ” ณ.ชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสันศรีราชา ชลบุรี (แปซิฟิกปาร์ค ศรีราชา)

คศ.2001 เปิดอาคารเรียนใหม่โดยทางโรงเรียนซื้ออาคารที่ตั้งในปัจจุบัน ณ.ศรีราชานคร 6 ศรีราชา ชลบุรี ในนาม “โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโตเกียวยูกุ” ในการควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ

คศ.2003 ตัวแทนของทางโรงเรียนร่วมงานสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาระดับสูง “Workshop on Strategic Planning in Higher Education Institutions” จัดโดย Seameo Regional Centre for Higher Education and Development (RIHED) สามารถนำความรู้มาสู่ภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของทางโรงเรียนให้เกิดมาตรฐานมากยิ่งขึ้น สร้างความมั่นใจต่อผู้เรียน และนักศึกษาของเรา

คศ.2004 เปิดตัว Website ของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น www.tokyojuku.com อย่างเป็นทางการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ภาษาญี่ปุ่นให้กับผู้สนใจชาวไทยที่อาศัยอยู่ทั่วโลก

คศ.2006 เริ่มเขียนคอลัมน์ “สอนภาษาญี่ปุ่นกับ www.tokyojuku.com” ลงในหนังสือพิมพ์ “บางกอกทาร์ม” จำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ความรู้วิชาการภาษาญี่ปุ่นให้แก่คนไทยที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น

คศ.2008 เริ่มโครงการณ์พัฒนาวิทยาเขตบางแสน โดยซื้ออาคารขนาดสองห้องใหญ่ บริเวณสี่แยกรังเร ถนนทางเข้าหาดบางแสน ชลบุรี (ขณะนี้ ใช้เป็นอาคารสถาบันญี่ปุ่นศึกษาโตเกียวยูกุ เพื่อการวิจัยและพัฒนามิติต่างๆที่เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น)

คศ.2009 อ.ดร.ถาวร งามตระกูลชล เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิจัยเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับคุณภาพชีวิตการทำงานเขตภาคตะวันออก ซึ่งเป็นเขตที่มีโรงงานอุตสาหกรรมสัญชาติญี่ปุ่นอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ได้มีโอกาสได้เข้าถึงข้อมูลด้านการจัดการงานบุคคลในองค์กรภาคเอกชนญี่ปุ่น สามารนำข้อมูลดังกล่าวมาส่งเสริมแนวทางการสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของทางโรงเรียนให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและนักศึกษาในภาคตะวันออกมากยิ่งขึ้น

คศ.2010 คณะอาจารย์ของทางโรงเรียนเข้าอบรมหลักสูตร Thai Language Teaching for Foreigner ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวญี่ปุ่น ตามเป้าหมายของทางโรงเรียนที่จะเป็นสถาบันถ่ายทอดความรู้ด้านเภาษาเพื่อการสื่อสารให้กับทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นอย่างเต็มประสิทธิภาพ

คศ.2013 อ.ดร.ถาวร งามตระกูลชล ศึกษาวิจัยแนวคิดผู้บริหารชาวญี่ปุ่นอุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่นในประเทศไทยที่มีต่อวิศวกรชาวไทย เพื่อเป็นงานวิจัยในโครงการ MPE มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประโยชน์ที่ได้เพื่อการพัฒนาความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างชาวไทยและชาวญี่ปุ่นที่อยู่ในภาคตะวันออก อันเป็นเป้าหมายหนึ่งของทางโรงเรียนที่พยายามส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยและชาวญี่ปุ่นในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติทางภาษา มิติทางวัฒนธรรม และครอบคลุมถึงถึงมิติทางสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันของต่างวัฒนธรรมอย่างมีความสุข

คศ.2015 มีการพัฒนาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นพัฒนาหลักสูตรรองรับผู้สนใจเรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม โดยทางโรงเรียนให้ความสนใจในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษาญี่ปุ่น ด้วยตำรานำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ปรับปรุงทุก 3 เดือน

เริ่มต้นภาษาญี่ปุ่นของคุณ กับโตเกียวยูกุ

Tokyojuku Japanese School

28 Srirachanakon6 Sriracha Chonburi 20110

Thailand Tel 038-310315 Fax 038-310316

Hotline 081-8634424, 081-9455082

E-mail: tokyojuku@gmail.com

URL: www.drthavorn.com และ www.tokyojuku.com

MAP
tkjmap

สอบถาม
ดร.ถาวร งามตระกูลชล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *