หน่วยงานและสถานที่ตั้ง ???

หน่วยงานและสถานที่ตั้ง ???

หน่วยงานและสถานที่ตั้ง

1) อาคารโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโตเกียวยูกุ?????????

ที่ตั้ง : เลขที่ 28 ศรีราชานคร 6 ศรีราชาชลบุรี 20110 โทรศัพท์ 038-310315, โทรสาร 038-310316 E — mail : tokyojuku@yahoo.com URL : www.tokyojuku.com

28 Srirachanakon 6 Sriracha Chonburi 20110 Thailand

เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นระดับชั้นต้น ชั้นกลาง ชั้นสูง เตรียมสอบวัดระดับ เตรียมสอบทุน เตรียมฝึกงาน และอื่นๆ

2) อาคารสำนักงานสถาบันญี่ปุ่นศึกษาโตเกียวยูกุ?????????

ที่ตั้ง : อาคารสีส้มอ่อนเลขที่ 63 ถนนทางเข้าชายหาดบางแสน บางแสน ชลบุรี โทร 038-314154 E -mail : tokyojuku@gmail.com URL : http://tokyojukuculturecenter.wordpress.com/

63 Bangsen entrance way Rd. Bangsen Chonburi 2000 THailand

ค้นคว้าและวิจัยเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นใน (1) มิติทางภาษาศาสตร์ (2) มิติทางเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (3) มิติทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อการเผยแพร่ต่อสังคม และพัฒนาหลักสูตร ตำราต่างๆเพื่อการศึกษาด้านภาษาญี่ปุ่นให้ตรงกับบริบทของประเทศไทย

3) อาคารศูนย์ข้อมูลงานวิจัยHRMโตเกียวยูกุ ???HRM????????
tokyojuku Research Center
ที่ตั้ง อาคารโอคิ ถนนพระยาสัจจา ด.เสม็ต อ.เมือง จ.ชลบุรี 2000
Prayasatcha Rd. Tambon-samet, Muang Chonburi20000 Thailand
Website: www.tokyojukuresearch.wordpress.com, E-mail: dr.thavorn@hotmail.com

เป็นศูนย์สืบค้นและรวบรวมข้อมูลงานวิจัยทางด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สไตล์ญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นต้นแบบที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นสไตล์การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นเลิศ ประโยชน์จากการเก็บรวบรวมงานวิจัยดังกล่าวเพื่อใช้ในการขยายสู่งานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่งานวิจัยของสถาบันญี่ปุ่นศึกษาโตเกียวยูกุ
ตัวอย่างงานวิจัยของทางศูนย์เช่นบทความวิชาการเรื่องการจัดการงานบุคคลกับคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานในภาคตะวันออกที่กลายเป็นงานวิจัยชิ้นสำคัญนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อเป็นงานวิจัยระดับปริญญาเอกด้านรัฐประศาสนศาสตร์ของดร.ถาวร งามตระกูลชล เมื่อปี พศ. 2552 บทความวิชาการพิเศษเรื่องการปกครองท้องถิ่น-บทเรียนชุมชนเข้มแข็งประเทศญี่ปุ่นลงเผยแพร่ในวารสารราชภัฎ บทความวิชาการเรื่องนโยบายส่งเสริมการอ่าน-บทเรียนจากนโยบายสาธารณะญี่ปุ่นที่เสนอในโครงการบรรณาธิการต้นฉบับรุ่น8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และงานวิจัยชิ้นอื่นๆที่จะเผยแพร่ต่อสังคมในอนาคต

Social sharing


Comments are closed.