Browsed by
วัน: กันยายน 9, 2553

คุยกับ ดร.ฟุกุโรอุ

คุยกับ ดร.ฟุกุโรอุ

มีคำถามจากทางอีเมล์ถามมาว่า – “อยากทราบสถิติของกลุ่มคนที่สมัครเข้าเรียนกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโตเกียวยูกุศรีราชาเป็นคนระดับอายุเท่าไหร่ อาชีพอะไร และอื่นๆ”
1-A-FAM118เป็นคำถามที่ดีมาก สถิติเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการวิเคาะห์ สังเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้เรียน เลยลองสรุปสถิติจากแบบสอบถามในใบสมัครมาให้ดูกันเล่นๆ ได้ผลสรุปดังต่อไปนี้

๑. ถามว่าคุณรู้จักโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโตเกียวยูกุจากที่ไหน สรุปสถิติตามลำดับได้ดังนี้
อันดับ ๑ จากเพื่อนสนิทและรุ่นพี่แนะนำว่าสอนดีเข้าใจง่าย อ.ใจดี
อันดับ ๒ จากผู้บริหารชาวญี่ปุ่นในบริษัทที่ทำงานอยู่แนะนำ
อันดับ ๓ จากการค้นหาและอ่านข้อมูลอินเตอร์เนต
อันดับ ๔ เดินผ่าน/ขับรถผ่านหน้าโรงเรียน
อันดับ ๕ จากการติดตามคอลัมน์เรียนภาษาญี่ปุ่นของ ดร.ถาวร ในหนังสือพิมพ์บางกอกทาร์ม

๒. ถามว่า สาเหตุที่สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่น สรุปสถิติตามลำดับได้ดังนี้
อันดับ ๑ ทำงานอยู่ในบริษัทญี่ปุ่นจำเป็นต้องพูดภาษาญี่ปุ่นให้ได้เร็วที่สุด
อันดับ ๒ เรียนเพื่อทำคะแนนสอบให้ดีขึ้น เป็นการติวเสริมจากที่เรียนในมหาวิทยาลัย
อันดับ ๓ เตรียมไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่น และเรียนต่อญี่ปุ่น
อันดับ ๔ อยากพูดภาษาญี่ปุ่นกับเพื่อนชาวญี่ปุ่นได้
อันดับ ๕ เพื่อทำคะแนนสอบวัดระดับ

๓. ถามว่า เหตผลที่เลือกเรียนกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโตเกียวยูกุศรีราชา สรุปสถิติตามลำดับได้ดังนี้
อันดับ ๑ ครูผู้สอนใจดี อธิบายเข้าใจง่าย และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
อันดับ ๒ เป็นหลักสูตรเน้นสนทนา ไม่เสียเวลากับการเรียนตัวเขียนนานเกินไปเหมือนที่อื่น
อันดับ ๓ เวลาเรียนตรงกับความต้องการ
อันดับ ๔ ค่าเล่าเรียนมีเหตุมีผล แจกตำราและชีทประกอบการเรียนให้ฟรี
อันดับ ๕ เดินทางสะดวก

๔. สถิติอาชีพผู้เรียนกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโตเกียวยูกุศรีราชา
อันดับ ๑ พนักงานบริษัทญี่ปุ่น
อันดับ ๒ นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และมัธยม
อันดับ ๓ เจ้าของกิจการ นายแพทย์ ครู
อันดับ ๔ ผู้เตรียมเดินทางไปใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น
อันดับ ๕ อื่นๆ

๕. สถิติอายุผู้เรียนกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโตเกียวยูกุศรีราชา
อันดับ ๑ อายุช่วง ๒๖ – ๓๐
อันดับ ๒ อายุช่วง ๒๐ – ๒๕
อันดับ ๓ อายุช่วง ๑๕ – ๑๙
อันดับ ๔ อายุช่วง ๓๑ – ๔๐
อันดับ ๕ อายุช่วง ๔๑ – ๕๐
อันดับ ๖ อายุช่วง ๕๑ ขึ้นไป

(หมายเหตุ – สถิติชุดนี้รวบรวมจากแบบสอบถามในใบสมัครเรียนเฉพาะช่วงตั้งแต่ปี 2005 ถึง ปีปัจจุบัน)