ทุนพานาโซนิค ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น

ทุนพานาโซนิค ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น

ขอแนะนำทุนที่น่าสนใจอีกทุน ลองดูรายละเอียดต่อไปนี้
โครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค (Panasonic Scholarship)
โครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ . ศ. 2541 เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี ของ พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น (Panasonic Corporation) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การสนับสนุนนักศึกษาจากประเทศในภาคพื้นเอเชียได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาโท และการวิจัยในประเทศญี่ปุ่นภายใต้ความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทมัตสุชิตะในประเทศไทย พานาโซนิคมีความภาคภูมิใจที่ได้มอบโอกาสแก่นักศึกษาไทยในการไปศึกษาต่อ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสามารถนำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศ รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 21 โดยทุนการศึกษาพานาโซนิคจะไม่มีข้อผูกพันในการคืนทุนเมื่อสำเร็จการศึกษา เว้นแต่ผิดเงื่อนไขในสัญญาของการให้ทุนการศึกษาที่กำหนดไว้

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้รับทุนการศึกษาพานาโซนิค

– มีสัญชาติไทย
– ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรสี่ปีมาแล้วไม่เกิน 4 ปี หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม
– สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้นวิทยาศาสตร์การแพทย์, เภสัชศาสาตร์, ทันตแพทยศาสตร์)
– ผู้สมัครต้องมีผลการศึกษาคะแนนสะสมเฉลี่ย (GPA) ตลอดระยะเวลาของการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
มีความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น : หลังผ่านการคัดเลือกแล้วผู้สมัคร จะต้องศึกษาภาษาญี่ปุ่นจนกระทั่งมีความรู้ และสามารถพูด อ่านเขียนภาษาญี่ปุ่นในระดับมาตรฐานเดียวกัน ต้องสอบผ่านระดับ 3 ของ Japanese Language Proficiency Test ภายใน ธันวาคม ของปีที่สมัครสอบทุน
ผู้ที่เข้าข่ายดังต่อไปนี้ไม่สามารถสมัครขอรับทุนพานาโซนิคได้

ผู้ที่ได้รับหรือกำลังจะได้รับทุนการศึกษาอื่นใดรวมทั้งทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น
ระยะเวลาการสมัคร และการคัดเลือก

เปิดรับสมัคร (ยื่นใบสมัคร) : ประมาณเดือนมีนา ถึงต้นเดือน เม.ย.ของทุกปี
การคัดเลือกจากเอกสาร : เม.ย.ของทุกปี
ประกาศผลการคัดเลือกจากเอกสาร : ประมาณ 20 เมษายน ของทุกปี
สัมภาษณ์รอบแรก : ประมาณ 27-28 เมษายน ของทุกปี
ประกาศผลรอบแรก : ประมาณ 4 พฤษภาคม ของทุกปี
การเข้าค่ายเก็บคะแนน : ประมาณ 15 พฤษภาคม ของทุกปี
ประกาศผลการเข้าค่าย : ประมาณ 22 พฤษภาคม ของทุกปี
ตรวจร่างกาย : พฤษภาคม – มิถุนายน ของทุกปี
สัมภาษณ์รอบสุดท้าย : ประมาณ 22 มิถุนายน ของทุกปี
ประกาศผลผู้ได้รับทุน : ประมาณ 22 มิถุนายน ของทุกปี
ปฐมนิเทศ: ประมาณ 23 มิถุนายน ของทุกปี
หมายเหตุ กระบวนการคัดเลือกจะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ
กำหนดการ/ รายละเอียด/ ประกาศผลทุกรอบที่ http://www.panasonic.co.th/

สำหรับรายละเอียดของทุนการศึกษาพานาโซนิคมีดังต่อไปนี้
1. ปีที่ 1 ระยะการเตรียมตัว
การเรียนภาษาญี่ปุ่น และมีสถานภาพการศึกษาในฐานะนักศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นพร้อมทั้งสมัคร และสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
– ค่าใช้จ่ายรายเดือน : 150,000 เยนต่อเดือน
– ค่าเดินทางเมื่อไปถึง : 200,000 เยน จ่ายแก่ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกในเดือนเมษายน ของทุกปี เพื่อช่วยเหลือค่าเดินทางไปญี่ปุ่น, ค่าเตรียมตัวไปศึกษาต่อ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
– ค่าธรรมเนียมการศึกษา* : จะจ่ายให้ตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน 400,000 เยนต่อปี
2. ปีที่ 2 และ 3 ระยะเวลาการศึกษา
การศึกษาระดับปริญญาโท ในสถาบันบัณฑิตศึกษา

– ค่าใช้จ่ายรายเดือน : 180,000 เยนต่อเดือน
– ช่วยเหลือค่าสอบเข้า : 250,000 เยน
– ค่าธรรมเนียมการศึกษา : จ่ายให้ตามจริงไม่เกิน 500,000 เยนต่อปีเงินจำนวนนี้ จะไม่จ่ายให้แก่นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
(รายละเอียดข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
ระยะเวลาของโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค
โครงการทุนการศึกษาพานาโซนิคจะให้การสนับสนุนแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีที่ 1 ถึง มีนาคม ของปีที่ 3 จำนวน ไม่เกิน 3 ทุน โดยแบ่งเป็นระยะต่างๆ ดังนี้

ปีที่ 1 ระยะการเตรียมตัว
โดยสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น พร้อมกับเรียนภาษาญี่ปุ่นในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
ปีที่ 2 และ 3 ระยะการศึกษา ได้แก่ การลงทะเบียนศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาปริญญาโทในประเทศญี่ปุ่น
หมายเหตุ ระยะในการศึกษาทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 3 ปี และไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตามทุนการศึกษานี้จะสิ้นสุดลงทันทีหากผู้ได้รับทุน ไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นภายใน 1 ปี หลังจากเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น หรือภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี

ขั้นตอนและรายละเอียดการสมัคร
วิธีการรับใบสมัคร
ผู้สมัครสามารถรับแบบฟอร์มด้วยตนเองหรือสั่งพิมพ์จากสื่ออิเลคทรอนิคส์หรือทางไปรษณีย์ โดยส่งแสตมป์ 5 บาท มาที่สำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค

แบบฟอร์มการสมัคร (สั่งพิมพ์ได้ที่นี่ http://www.panasonic.co.th)
1. ใบสมัคร : (เอกสารที่กำหนด หมายเลข 1)
2. หนังสือรับรองจากคณบดีหรืออาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษา : (เอกสารที่กำหนด หมายเลข 2)
3. แผนการศึกษา และวิจัยในญี่ปุ่น : (เอกสารที่กำหนด หมายเลข 3)

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
1. แบบฟอร์มการสมัคร (เอกสารที่กำหนด หมายเลข 1 และหมายเลข 3)
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับล่าสุด
3. สำเนาใบปริญญาบัตร
4. รูปถ่ายสี ขนาด 4×3 ซม. (ขนาด 1 นิ้ว) ถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาโดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป : 1 รูป ติดลงบนใบสมัคร (เอกสารกำหนดหมายเลข 1) และอีก 2 รูป เขียนชื่อ นามสกุลไว้ด้านหลังส่งมาพร้อมกับใบสมัคร
5. ผลการสอบ TOEFL/ TOEIC (ถ้ามี)

วิธีการสมัคร
ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาที่สำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค (กรณีส่ง จะดูจากวันที่ประทับตราเป็นสำคัญ ยื่นใบสมัครได้ไม่เกินประมาณต้นเดือนเมษายนของทุกปี )

เอกสาร / หลักฐานในการสัมภาษณ์
1. บัตรประชาชน ฉบับจริงและสำเนา
2. ทะเบียนบ้านฉบับจริงและสำเนา
3. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณบดี (เอกสารที่กำหนด หมายเลข 2)
4. Transcript ฉบับจริง
5. ปริญญาบัตรฉบับจริง (ถ้ามี)

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่:
สำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิคในประเทศ

บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ติดต่อ: เจ้าหน้าที่รับผิดชอบทุนพานาโซนิค
26/2-4 อาคารอรกานต์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
(ใกล้สถานีรถไฟฟ้าชิดลม) โทร 02 6555731ต่อ 213 แฟกซ์ 02 6555732
E-mail : scholarship@th.panasonic.com
Thailand homepage : http://www.panasonic.co.th
Japan homepage: http://panasonic.net/scholarship/

เตรียมตัวให้พร้อมตามคุณสมบัติที่ทุนกำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น และติดต่อสมัครขอทุนเมื่อถึงวันเปิดรับ ขอให้โชคดีทุกคน


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *